eb5e41a6f8d919d4245fedf5fbaa5110.jpg
6e067b9f6dab3ff88d1ca0965295b053.jpg
51eed2b01b76083cb59f7bfcb9585c05.jpg

eb5e41a6f8d919d4245fedf5fbaa5110.jpg
6e067b9f6dab3ff88d1ca0965295b053.jpg
51eed2b01b76083cb59f7bfcb9585c05.jpg

 

اکتشاف و مشاوره در معادنبخش های مختلف اکتشافی نظیر پی جویی، تهیه نقشه های توپوگرافی در مقیاس های مختلف، تهیه نقشه-های زمین‌شناسی در مقیاس های مختلف، ژئوفیزیک (مگنتومتری و IP/RS)، ژئوشیمی، سنجش از دور، حفاری و تخمین ذخیره در کلیه معادن فلزی، خاک های صنعتی و سنگ های ساختمانی
حفاری ژئوتکنیک و مغزه گیریتشخیص لایه‌های زیرین زمین در مطالعات ژئوتکنیک، و اکتشاف عمقی معادن
استخراج در معادن شرکت ژئو کاوان پارسیان با بهره گیری از نیروهای متخصص و تجهیزات و ماشین آلات به روز  امکان همکاری با تمام معادن و پروژه های معدنی را دارا می باشد.
 
There is no portfolio

پروژه های ژئوکاوان پارسیان

پروژه های ژئوکاوان پارسیان
برخی از پروژه های انجام شده توسط ژئو کاوان پارسیان

 پروژه های در حال انجام