پیشنهاد خرید و فروش

 

پیشنهاد خرید و فروش

پیشنهاد خرید و فروش (9)

خرید معدن مس خرید
معدن مس در منطقه  ی

 

شهر زنجان به ميزان 1000 متر، 1390

یزد سال 1391
عملیات مغزه گیری در محدوده معادن آهن شواز (یزد) 

Reena Scot سال 1391
عملیات مغزه گیری در محدوده معدن آهن کوه بابا قره آقاج( تبریز) به میزان 1000متر

Reena Scot 22 April - 2013
پروژه حفاري معادن مرمريت وتراورتن  در کل ایران (ببش از 2000 متر) 1390

Reena Scot 22 April - 2013
عمليات حفاري در پروژه اكتشاف تفصيلي بلوك 3 پروده شرقي طبس به ميزان 3000 متر،   7-1386