آموزش

 

آموزش

By geokavan
آبان 10st, 1396
بازدید: 870

- ارائه دوره‌هاي آموزشي علمي و عملي در كليه رشته‌هاي معدني

- نظارت بر اجراي طرح هاي آموزشي

- ارزشیابی فنی عمليات و کارشناسان حین كار