زمین شناسی

 

زمین شناسی

By geokavan
آبان 10st, 1396
بازدید: 1046

- تفسیر عکس‌های هوایی

- پردازش تصاویر ماهواره‌ای و مطالعه سنجش از دور

- تهیه نقشه‌های توپوگرافی در مقياس‌هاي مختلف و با كاربردهاي متفاوت

- تهیه نقشه و گزارش‌هاي زمین‌شناسی عمومی در مقیاس‌های مختلف

- تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی ساختمانی و بررسي‌هاي تکتونیکی

- مطالعات درزه‌نگاري

- مطالعه زمین ریخت شناسی

- مطالعه زمین‌شناسی عمقی

- مطالعه و تفسیر چینه شناسی و دیرینه شناسی