اکتشاف

 

اکتشافات معدنی

By geokavan
آبان 10st, 1396
بازدید: 901

- ارائه طرح و برنامه‌ریزی اکتشافی در مراحل مختلف (مقدماتی، تفصیلی و تکمیلی)

- طراحی و نظارت بر اجرای حفریات و گمانه‌های اکتشافی شبکه های طراحی شده

- مطالعات صحرایی و برداشت نمونه‌هاي گمانه‌ها و حفریات اکتشافی

- مطالعه مغزه‌های حفاری، ترانشه‌ها و اکلون‌ها و نمونه‌برداری از آنها

- تهيه طرح، اجرا و نظارت بر نمونه‌برداري از محدوده‌ هاي مورد مطالعه

- تحلیل آماری داده‌های اکتشافی و بررسی توزیع عیار مواد معدنی در محدوده‌های مورد مطالعه با استفاده از نرم افزار

- مدلسازی سه بعدی و ارزیابی ذخیره با بهره‌گیری از نرم‌افزار

- مطالعات آب‌شناسي، انديس‌يابي، پي‌جويي و شناسايي سفره‌هاي آب زيرزميني

- تهیه مدل زمین‌شناسی اقتصادی کانسار

- برآورد ارزش اقتصادی ذخیره

- تهیه گزارش نهایی كليه عمليات اكتشافي

- تهيه مدل‌هاي كامپيوتري براي محاسبه ذخيره و تعيين شكل و ابعاد ذخاير معدني

- انجام عمليات حفاري و نمونه‌گيري عمقي (حفر گمانه‌هاي اكتشافي عميق و نيمه عميق)

-انجام عمليات حفاري سطحي (حفر انواع ترانشه، چاهك و اكلون)