پی جویی و پیانسیل یابی

 

پیجویی و پتانسیل یابی

By geokavan
آبان 10st, 1396
بازدید: 1068

- مطالعات دفتری و ارائه طرح و برنامه‌ریزی پی جویی

- مطالعات صحرایی و پی‌جویی چکشی و نمونه برداری ژئوشیمیایی (آبراهه‌ای و لیتولوژیکی)

- بررسي هاي مغناطيس‌سنجی و گرانی‌سنجی و ماهواره‌اي

- بررسی زمين‌ریخت شناسی و زمین‌شناسی

- تفسيرهاي ژئوشيميایی و ژئوفيزيكي

- پردازش و مدل سازي مقدماتی

- مطالعه چينه شناسي و ديرينه شناسي

- برداشت، پردازش و تفسير اطلاعات لرزه اي دو بعدي و سه بعدي

- تهيه نقشه هاي ژئو شيميايي در مقياس مختلف

- تهيه و ارائه طرح اكتشاف سيستماتيك ناحيه‌ای