ژئوتکنیک و ژئومکانیک

 

ژئوتکنیک

By geokavan
آبان 11nd, 1396
بازدید: 951

- مطالعات صحرایی و برداشت های سطحی و عمقی مكانيك سنگي

- بررسی‌های زمین‌شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی

- مطالعات مقدماتي و تكميلي پايداري و نگهداری حفریات خاکی و سنگی

- بررسی پایداری شیب دیواره‌های معدنی

- طراحی تونل و فضاهای زیرزمینی

- نظارت کارگاهی پروژه‌های ژئوتکنیکی، معدنی و عمرانی

- مطالعات ژئومکانیکی بر روی مغزه های حاصل از حفاری های اکتشافی

- انجام عمليات حفاري ژئوتكنيكي و اجراي آزمايش‌هاي مربوطه