اکتشاف

 

پروژه های اکتشاف

By geokavan
آبان 08th, 1395
بازدید: 1722

1.    پروژه اکتشاف معدن سنگ آهن سهیل نایین شامل پی¬جویی، تهیه نقشه¬های زمین¬شناسی و توپوگرافی در مقیاس¬های 1:25000 و 1:1000، ژئوفیزیک (مگنتومتری)، حفاری و تخمین ذخیره (1392)
2.    پروژه اکتشاف معدن سنگ آهن سیریز کرمان (به نام شکوفه حیدری) شامل پی¬جویی، تهیه نقشه-های زمین¬شناسی و توپوگرافی در مقیاس 1:25000 (1392)
3.    پروژه اکتشاف معدن سنگ آهن بافق (مجاور سه چاهون) شامل پی¬جویی، تهیه نقشه¬های زمین-شناسی و توپوگرافی در مقیاس 1:1000، ژئوفیزیک (مگنتومتری و IP/RS)، حفاری و تخمین ذخیره (1392)
5.    پروژه اکتشاف معدن شیل جهاد آباد اصفهان شامل پی¬جویی، تهیه نقشه¬های زمین¬شناسی و توپوگرافی در مقیاس¬های 1:25000 و 1:1000، حفاری و تخمین ذخیره (1392)
6.    پروژه سنجش از دور محدوده¬های آهن، مس، کرومیت و منگنز استان فارس (1391)
7.    پروژه ژئوفیزیک (IP/RS) معدن منگنز و مس انارک (1390)
8.    پروژه اکتشاف معدن شیل شهرضای اصفهان شامل تهیه نقشه¬های زمین¬شناسی و توپوگرافی در مقیاس 1:25000، حفاری و تخمین ذخیره (1389)
9.    پروژه ژئوشیمی برگه 1:250000 گلپایگان (1389)
10.    پروژه ژئوفیزیک (IP/RS) معدن سرب و روی زفره اصفهان (1388)