اکتشاف

 

پروژه های اکتشاف

By geokavan
آبان 08th, 1395
بازدید: 634

1.    پروژه اکتشاف معدن سنگ آهن خرانق یزد شامل پی جویی، ژئوفیزیک و حفاری (در حال اجرا)
2.    پروژه اکتشاف معدن سنگ آهن سهیل نایین شامل پی¬جویی، تهیه نقشه¬های زمین¬شناسی و توپوگرافی در مقیاس¬های 1:25000 و 1:1000، ژئوفیزیک (مگنتومتری)، حفاری و تخمین ذخیره (1392)
3.    تهیه نقشه توپوگرافی از سینه¬کارها در مقیاس 1:1000 معدن سنگ آهن آبپونه اصفهان (1392)
4.    پروژه اکتشاف معدن سنگ آهن عشرت¬آباد نایین شامل پی جویی، تهیه نقشه¬های زمین شناسی و توپوگرافی در مقیاس 1:25000، تهیه مقاطع نازک و صیقلی (1392)
5.    پروژه اکتشاف معدن سنگ آهن اشنویه آذربایجان غربی شامل پی جویی، تهیه نقشه¬های زمین شناسی و توپوگرافی در مقیاس 1:25000، تهیه مقاطع نازک و صیقلی (1392)
6.    پروژه اکتشاف معدن سنگ آهن سیریز کرمان (به نام حسین حیدری) شامل پی جویی، تهیه نقشه¬های زمین¬شناسی و توپوگرافی در مقیاس 1:25000 (1392)
7.    پروژه اکتشاف معدن سنگ آهن سیریز کرمان (به نام شکوفه حیدری) شامل پی¬جویی، تهیه نقشه-های زمین¬شناسی و توپوگرافی در مقیاس 1:25000 (1392)
8.    پروژه اکتشاف معدن سنگ آهن بافق (مجاور سه چاهون) شامل پی¬جویی، تهیه نقشه¬های زمین-شناسی و توپوگرافی در مقیاس 1:1000، ژئوفیزیک (مگنتومتری و IP/RS)، حفاری و تخمین ذخیره (1392)
9.    پروژه اکتشاف معدن شیل جهاد آباد اصفهان شامل پی¬جویی، تهیه نقشه¬های زمین¬شناسی و توپوگرافی در مقیاس¬های 1:25000 و 1:1000، حفاری و تخمین ذخیره (1392)
10.    پروژه سنجش از دور محدوده¬های آهن، مس، کرومیت و منگنز استان فارس (1391)
11.    پروژه ژئوفیزیک (مگنتومتری) محدوده سنگ آهن مرق کاشان (1391)
12.    پروژه ژئوفیزیک (مگنتومتری) محدوده سنگ آهن عقدا (1391)
13.    پروژه ژئوفیزیک (مگنتومتری) محدوده سنگ آهن منطقه گلگهر سیرجان (1391)
14.    پروژه ژئوفیزیک (IP/RS) معدن منگنز و مس انارک (1390)
15.    پروژه اکتشاف معدن شیل باقرآباد اردستان شامل تهیه نقشه¬های زمین¬شناسی و توپوگرافی در مقیاس 1:25000، حفاری و تخمین ذخیره (1390)
16.    پروژه اکتشاف معدن شیل دیزلو اردستان شامل تهیه نقشه¬های زمین¬شناسی و توپوگرافی در مقیاس 1:25000، حفاری و تخمین ذخیره (1390)
17.    پروژه اکتشاف معدن شیل تلگستان اردستان شامل تهیه نقشه¬های زمین¬شناسی و توپوگرافی در مقیاس 1:25000، حفاری و تخمین ذخیره (1390)
18.    پروژه اکتشاف معدن شیل شهرضای اصفهان شامل تهیه نقشه¬های زمین¬شناسی و توپوگرافی در مقیاس 1:25000، حفاری و تخمین ذخیره (1389)
19.    پروژه ژئوشیمی برگه 1:250000 گلپایگان (1389)
20.    پروژه ژئوشیمی معدن مس و طلای بیرجند (1389)
21.    پروژه ژئوفیزیک (مگنتومتری)، حفاری و تخمین ذخیره معدن سنگ آهن داران اصفهان (1389)
22.    پروژه ژئوفیزیک (مگنتومتری) معدن سنگ آهن بادرود کاشان (1388)
23.    پروژه ژئوفیزیک (IP/RS) معدن سرب و روی زفره اصفهان (1388)