ژئوفیزیک

 

پروژه های ژئوفیزیک

By geokavan
آبان 08th, 1395
بازدید: 1655


1-    مدیر پروژه در عملیات برداشت صحرایی داده‌های IP و RS در محدوده اکتشافی معین آباد مناوند به تعداد 1358 نقطه با استفاده از گیرتده WDJS-2 به همراه انجام محاسبات و تهیه و تدوین گزارش نهایی، سازمان صنایع و معادن خراسان جنوبی (سال 1388).
2-     مدیر پروژه در عملیات برداشت صحرایی داده‌های IP و RS در محدوده اکتشافی پس‌قلعه دربند (تهران) به تعداد 936 نقطه با استفاده از گیرتده WDJD-3 به همراه انجام محاسبات و تهیه و تدوین گزارش نهایی، سازمان صنایع و معادن استان تهران و شرکت مهندسین مشاور زرکوه اکتشاف (سال 1388).
  3-    مشارکت در عملیات نمونه‌برداری پروژه ژئوشیمی BLEG در ‌غرب کشور در ورقه‌های دیواندره، بیجار، قجور و باینجوب، سازمان زمین‌شناسی کشور، 1389
4-    مدیر پروژه و مشارکت در عملیات برداشت صحرایی داده‌های IP و RS در محدوده اکتشافی کجه، فردوس به تعداد 2500 نقطه با استفاده از گیرتده WDJS-2 به همراه انجام محاسبات و تهیه و تدوین گزارش نهایی، شرکت معدنکاران احیا شرق (سال 1389).
5-    مدیر پروژه و مشارکت در عملیات برداشت صحرایی داده‌های IP و RS در محدوده اکتشافی برناباد، بردسکن به تعداد 2000 نقطه با استفاده از گیرتده WDJS-2 به همراه انجام محاسبات و تهیه و تدوین گزارش نهایی، شرکت مهندسین مشاور زرزمین  (سال 1390).
6-    مدیر پروژه و عملیات برداشت صحرایی داده‌های IP و RS در محدوده اکتشافی گرماب-قاین به تعداد .500 نقطه با استفاده از گیرتده WDJS-2 به همراه انجام محاسبات و تهیه و تدوین گزارش نهایی، شرکت کانی‌کاوان شرق (سال 1390).
7-    مدیر پروژه و عملیات برداشت صحرایی داده‌های IP و RS در محدوده اکتشافی چشمهچیل-بردسکن به تعداد .1558 نقطه با استفاده از گیرتده WDJS-2 به همراه انجام محاسبات و تهیه و تدوین گزارش نهایی، شرکت زمین کاوان زمان(سال 1391).
8-    مدیر پروژه و عملیات برداشت صحرایی داده‌های IP و RS در محدوده اکتشافی مس قلعهسرخ-عباسآباد شاهرود به تعداد 4700 نقطه با استفاده از گیرتده WDJS-2 به همراه انجام محاسبات و تهیه و تدوین گزارش نهایی، شرکت معدن مس تپهسیاه-سبزوار(سال 1392).
9-    مدیر پروژه و مشارکت در عملیات برداشت صحرایی داده‌های مگنتومتری در محدوده بافق یزد به تعداد 4100 نقطه با استفاده از گیرتده Gem به همراه انجام محاسبات و تهیه و تدوین گزارش نهایی، کارفرمای خصوصی(سال 1392).
10-    تهیه نقشه زمین شناسی محدوده کیدشت،نهبندان-استان خراسان جنوبی در مقیاس 1:5000و با هدف اکتشاف ذخایر منیزیت، شرکت پار مس کاو، 1393 بهمراه نگارش گزارش اکتشافی مربوطه
11-    تهیه نقشه زمین شناسی محدوده قدمگاه،نهبندان-استان خراسان جنوبی در مقیاس 1:5000و با هدف اکتشاف ذخایر منیزیت، شرکت پار مس کاو، 1393 بهمراه نگارش گزارش اکتشافی مربوطه
12-    انجام محاسبات و نگارش گزارش اکتشاف ژئوفیزیک به روش مگنتومتری در محدوده باغات، سیرجان، 1394،