آموزش

– ارائه دوره‌های آموزشی علمی و عملی در کلیه رشته‌های معدنی

– نظارت بر اجرای طرح های آموزشی

– ارزشیابی فنی عملیات و کارشناسان حین کار