زمین شناسی

– تفسیر عکس‌های هوایی

– پردازش تصاویر ماهواره‌ای و مطالعه سنجش از دور

– تهیه نقشه‌های توپوگرافی در مقیاس‌های مختلف و با کاربردهای متفاوت

– تهیه نقشه و گزارش‌های زمین‌شناسی عمومی در مقیاس‌های مختلف

– تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی ساختمانی و بررسی‌های تکتونیکی

– مطالعات درزه‌نگاری

– مطالعه زمین ریخت شناسی

– مطالعه زمین‌شناسی عمقی

– مطالعه و تفسیر چینه شناسی و دیرینه شناسی