اکتشافات معدنی

– ارائه طرح و برنامه‌ریزی اکتشافی در مراحل مختلف (مقدماتی، تفصیلی و تکمیلی)

– طراحی و نظارت بر اجرای حفریات و گمانه‌های اکتشافی شبکه های طراحی شده

– مطالعات صحرایی و برداشت نمونه‌های گمانه‌ها و حفریات اکتشافی

– مطالعه مغزه‌های حفاری، ترانشه‌ها و اکلون‌ها و نمونه‌برداری از آنها

– تهیه طرح، اجرا و نظارت بر نمونه‌برداری از محدوده‌ های مورد مطالعه

– تحلیل آماری داده‌های اکتشافی و بررسی توزیع عیار مواد معدنی در محدوده‌های مورد مطالعه با استفاده از نرم افزار

– مدلسازی سه بعدی و ارزیابی ذخیره با بهره‌گیری از نرم‌افزار

– مطالعات آب‌شناسی، اندیس‌یابی، پی‌جویی و شناسایی سفره‌های آب زیرزمینی

– تهیه مدل زمین‌شناسی اقتصادی کانسار

– برآورد ارزش اقتصادی ذخیره

– تهیه گزارش نهایی کلیه عملیات اکتشافی

– تهیه مدل‌های کامپیوتری برای محاسبه ذخیره و تعیین شکل و ابعاد ذخایر معدنی

– انجام عملیات حفاری و نمونه‌گیری عمقی (حفر گمانه‌های اکتشافی عمیق و نیمه عمیق)

-انجام عملیات حفاری سطحی (حفر انواع ترانشه، چاهک و اکلون)

- بیل گیتس