پیجویی و پتانسیل یابی

– مطالعات دفتری و ارائه طرح و برنامه‌ریزی پی جویی

– مطالعات صحرایی و پی‌جویی چکشی و نمونه برداری ژئوشیمیایی (آبراهه‌ای و لیتولوژیکی)

– بررسی های مغناطیس‌سنجی و گرانی‌سنجی و ماهواره‌ای

– بررسی زمین‌ریخت شناسی و زمین‌شناسی

– تفسیرهای ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی

– پردازش و مدل سازی مقدماتی

– مطالعه چینه شناسی و دیرینه شناسی

– برداشت، پردازش و تفسیر اطلاعات لرزه ای دو بعدی و سه بعدی

– تهیه نقشه های ژئو شیمیایی در مقیاس مختلف

– تهیه و ارائه طرح اکتشاف سیستماتیک ناحیه‌ای