فراوری و صنایع معدنی

– مطالعات کانی‌شناسی میکروسکوپی و ماکروسکوپی

– مطالعات علمی و دفتری و ارائه طرح آزمایشگاهی کانه آرایی و فرآوری مواد

– بررسی نتایج و ارائه طرح پایلوت کانه آرایی و فرآوری مواد

– تحلیل نتایج حاصل از پایلوت و ارائه طرح صنعتی کانه آرایی و فرآوری مواد

– مطالعه کاربرد مواد معدنی در صنایع مختلف

– طراحی خط تولید کارخانه

– تهیه فلوشیت‌های مناسب و اجرایی

– تعیین نیازهای فعلی و آتی ماشین‌آلات و تجهیزات معادن و کارخانجات

– ارائه طرح جانمایی کلی معدن ،‌کارخانجات کانه‌آرایی و فرآوری

- استیو جابز