پروژه های اکتشاف

پروژه حفاري مغزه گیري اکتشافی شامل گمانه هاي زاویه دار به عمق حداکـثر 400متر در شهرستان
طبس ) (1399به متراژ 2500متر

کارفرما احیاء سپاهان
تاریخ1399
متراژ پروژه (متر ) 2500 متر
عمق نهایی400 متر
جزئیات پروژه
_

جزئیات پروژه

پروژه حفاري مغزه گیري اکتشافی شامل گمانه هاي زاویه دار به عمق حداکـثر 400متر در شهرستان
طبس ) (1399به متراژ 2500متر

پروژه هاپروژه های انجام شده

خانهپروژه هاتماس با مادرباره ما