image

پروژه حفاري مغزه گیري اکتشافی شامل گمانه هاي قائم و زاویه دار در محدوده مس ماهیرود بیرجند)سال (95

کارفرماآقای حقیقی
تاریخ1395
متراژ پروژه500 متر
عمق نهایی100 متر
جزئیات پروژه
_

جزئیات پروژه :

پروژه حفاري مغزه گیري اکتشافی شامل گمانه هاي قائم و زاویه دار در محدوده مس ماهیرود بیرجند)سال (95

پروژه هاپروژه های انجام شده

خانهپروژه هاتماس با مادرباره ما