پروژه حفاري مغزه گیري اکتشافی شامل گمانه هاي قائم
و زاویه دار به عمق حداکثر هر گمانه 150متر در معدن
مس سراب )(1390

مشتریشرکت نمونه
خدماتمشاوره، اجرا
تاریخ1394
جزئیات پروژه
_

جزئیات پروژه :

پروژه حفاري مغزه گیري اکتشافی شامل گمانه هاي قائم
و زاویه دار به عمق حداکثر هر گمانه 150متر در معدن
مس سراب )(1390

پروژه هاپروژه های انجام شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

خانهپروژه هاتماس با مادرباره ما