پروژه حفاري مغزه گیري اکتشافی شامل گمانه هاي قائم
و زاویه دار به عمق حداکثر هر گمانه 150متر در معدن
مس سراب )(1390

کارفرماشرکت نمونه
خدماتمشاوره، اجرا
تاریخ1394
جزئیات پروژه
_

جزئیات پروژه :

پروژه حفاري مغزه گیري اکتشافی شامل گمانه هاي قائم
و زاویه دار به عمق حداکثر هر گمانه 150متر در معدن
مس سراب )(1390

پروژه هاپروژه های انجام شده

خانهپروژه هاتماس با مادرباره ما