پروژه حفاري مغزه گیري اکتشافی شامل گمانه هاي قائم و زاویه دار به عمق حداکثر هر گمانه 50متر در معادن
مرمریت و تراورتن کل ایران )(1390

مشتریشرکت نمونه
خدماتمشاوره، اجرا
تاریخ1390
جزئیات پروژه
_

جزئیات پروژه :

پروژه حفاري مغزه گیري اکتشافی شامل گمانه هاي قائم
و زاویه دار به عمق حداکثر هر گمانه 100متر در معدن
سنگ آهن مروارید زنجان )(1390

پروژه هاپروژه های انجام شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

خانهپروژه هاتماس با مادرباره ما