image

پروژه حفاري مغزه گیري اکتشافی شامل گمانه هاي قائم و زاویه دار به عمق حداکثر 150متر در معدن سرب و
روي دره زنجیر شهرستان تفت)سال (93

مشتریشرکت نمونه
خدماتمشاوره، اجرا
تاریخ1393
جزئیات پروژه
_

جزئیات پروژه :

پروژه حفاري مغزه گیري اکتشافی شامل گمانه هاي قائم و زاویه دار به عمق حداکثر 150متر در معدن سرب و
روي دره زنجیر شهرستان تفت)سال (93

پروژه هاپروژه های انجام شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

خانهپروژه هاتماس با مادرباره ما