پروژه حفاري مغزه گیري اکتشافی شهرستان میانه

پروژه حفاري مغزه گیري اکتشافی شامل گمانه هاي قائم و زاویه دار در شهرستان میانه به عمق حداکثر 300متر
متراژ 2500متر

کارفرما شرکت صدر جهان ایرانیان
تاریخ1400
متراژ پروژه 2500 متر
عمق نهایی200 متر
جزئیات پروژه
_

جزئیات پروژه :

پروژه حفاري مغزه گیري اکتشافی شامل گمانه هاي قائم و زاویه دار در شهرستان میانه به عمق حداکثر 300متر
متراژ 2500متر

پروژه هاپروژه های در حال انجام

خانهپروژه هاتماس با مادرباره ما