پروژه حفاري مغزه گیري اکتشافی شهرستان میانه

پروژه حفاري مغزه گیري اکتشافی شامل گمانه هاي قائم و زاویه دار در شهرستان میانه به عمق حداکثر 300متر
متراژ 2500متر

مشتریشرکت نمونه
خدماتمشاوره، اجرا
تاریخ10 اردیبهشت 1396
جزئیات پروژه
_

جزئیات پروژه :

پروژه حفاري مغزه گیري اکتشافی شامل گمانه هاي قائم و زاویه دار در شهرستان میانه به عمق حداکثر 300متر
متراژ 2500متر

پروژه هاپروژه های در حال انجام

خانهپروژه هاتماس با مادرباره ما