پروژه های ژئوفیزیک

پروژه حفاري مغزه گیري اکتشافی شامل گمانه هاي قائم و زاویه دار در معدن زرد کوه ایرانشهر به عمق حداکثر
200متر و حجم کل 600متر پایان یافته اردیبهشت 1400

کارفرماوستا تجارت فرنام
تاریخ1400
متراژ پروژه 600 متر
عمق نهایی 200 متر
جزئیات پروژه
_

جزئیات پروژه

پروژه حفاري مغزه گیري اکتشافی شامل گمانه هاي قائم و زاویه دار در معدن زرد کوه ایرانشهر به عمق حداکثر
200متر و حجم کل 600متر پایان یافته اردیبهشت 1400

پروژه هاپروژه های انجام شده

خانهپروژه هاتماس با مادرباره ما