پروژه های اکتشاف

پروژه حفاري مغزه گیري اکتشافی شامل گمانه هاي زاویه دار به عمق حداکـثر 400متر در شهرستان
طبس ) (1399به متراژ 2500متر

مشتری9:00 to 16:30
خدمات 9:00 to 16:30
تاریخ9:00 to 16:30
جزئیات پروژه
_

جزئیات پروژه

پروژه حفاري مغزه گیري اکتشافی شامل گمانه هاي زاویه دار به عمق حداکـثر 400متر در شهرستان
طبس ) (1399به متراژ 2500متر

پروژه هاپروژه های انجام شده

خانهپروژه هاتماس با مادرباره ما