پروژه حفاري مغزه گیري اکتشافی شامل گمانه هاي زاویه دار به عمق حداکـثر 100متر در شهرستان تایباد
(1396)

کارفرماعلی اکبر کاشکی
تاریخ1396
متراژ پروژه1000 متر
عمق نهایی150 متر
جزئیات پروژه
_

جزئیات پروژه :

پروژه حفاري مغزه گیري اکتشافی شامل گمانه هاي زاویه دار به عمق حداکـثر 100متر در شهرستان تایباد
(1396)

پروژه هاپروژه های انجام شده

خانهپروژه هاتماس با مادرباره ما