پروژه حفاري مغزه گیري اکتشافی شامل گمانه هاي زاویه دار به عمق حداکـثر 100متر در شهرستان تایباد
(1396)

مشتریشرکت نمونه
خدماتمشاوره، اجرا
تاریخ1396
جزئیات پروژه
_

جزئیات پروژه :

پروژه حفاري مغزه گیري اکتشافی شامل گمانه هاي زاویه دار به عمق حداکـثر 100متر در شهرستان تایباد
(1396)

پروژه هاپروژه های انجام شده

خانهپروژه هاتماس با مادرباره ما