پروژه حفاري مغزه گیري اکتشافی شامل گمانه هاي قائم
و زاویه دار به عمق حداکثر هر گمانه 100متر در معدن
سنگ آهن مروارید زنجان )(1390

کارفرمامجریان توسعه معادن آسیا
تاریخ1390
متراژ پروژه1000 متر
عمق نهایی150 متر
جزئیات پروژه
_

جزئیات پروژه :

پروژه حفاري مغزه گیري اکتشافی شامل گمانه هاي قائم
و زاویه دار به عمق حداکثر هر گمانه 100متر در معدن
سنگ آهن مروارید زنجان )(1390

پروژه هاپروژه های انجام شده

خانهپروژه هاتماس با مادرباره ما