image

پروژه حفاري مغزه گیري اکتشافی شامل گمانههاي قائم و زاویهدار به عمق حداکثر هر گمانه 100متر در معادن
سنگ آهن شواز )(1391

مشتریشرکت نمونه
خدماتمشاوره، اجرا
تاریخ1391
جزئیات پروژه
_

جزئیات پروژه :

پروژه حفاري مغزه گیري اکتشافی شامل گمانههاي قائم و زاویهدار به عمق حداکثر هر گمانه 100متر در معادن
سنگ آهن شواز )(1391

پروژه هاپروژه های انجام شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

خانهپروژه هاتماس با مادرباره ما