ژئوتکنیک

– مطالعات صحرایی و برداشت های سطحی و عمقی مکانیک سنگی

– بررسی‌های زمین‌شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی

– مطالعات مقدماتی و تکمیلی پایداری و نگهداری حفریات خاکی و سنگی

– بررسی پایداری شیب دیواره‌های معدنی

– طراحی تونل و فضاهای زیرزمینی

– نظارت کارگاهی پروژه‌های ژئوتکنیکی، معدنی و عمرانی

– مطالعات ژئومکانیکی بر روی مغزه های حاصل از حفاری های اکتشافی

– انجام عملیات حفاری ژئوتکنیکی و اجرای آزمایش‌های مربوطه