الف ) دور سنجی و تعیین محدوده های مساعد مواد معدنی – برسی های نقشه های زمین شناسی و داده های  ژئوفیزیک هوایی و تعیین مناطق امید بخش – طراحی شبکه برداشت ژئوفیزیک و تعیین محل حفر گمانه های اکتشافی با توجه به نقشه های ژئوفیزیکی – تخمینی ذخیره ماده معدنی – برسی ژئوشیمیایی و آنالیز ماده معدنی.

ب ) ژئوفیزیک اکتشافی : مگنتو متری ( مغناطیسی سنجی ) – گراویمتری – لرزه نگاری ( سایز میک ) – مقاومت سنجی الکتریکی – رادیومتری – الکترومغناطیس.

ج) حفاری اکتشافی : تعیین محل نقاط بر اساس شرایط منطقه و ذخیره و حفاری اکتشافی تا عمق های بالا با دستگاه های هیدرولیک و مکانیکی با سیستم  وایرلاین، سایزهای B- N-H-P و سیستم متریک

د) مشارکت معادن از گواهی کشف تا پروانه اکنشافی و مشارکت در استخراج

ه) استخراج و بهره برداری

501
خانهپروژه هاتماس با مادرباره ما