image

پروژه حفاري مغزه گیري اکتشافی شامل گمانه هاي قائم و زاویه دار به عمق حداکثر 50متر در معدن مرمریت ده
رستم شهرستان بم)سال (93

کارفرما شرکت زرناب
تاریخ1393
متراژ پروژه500 متر
عمق نهایی100 متر
جزئیات پروژه
_

جزئیات پروژه :

پروژه حفاري مغزه گیري اکتشافی شامل گمانه هاي قائم و زاویه دار به عمق حداکثر 50متر در معدن مرمریت ده
رستم شهرستان بم)سال (93

پروژه هاپروژه های انجام شده

خانهپروژه هاتماس با مادرباره ما