image

5پروژه حفاري مغزه گیري اکتشافی شامل گمانه هاي زاویه دار به عمق حداکـثر 200متر در شهرستان
ریگان )(1398

مشتریشرکت نمونه
خدماتمشاوره، اجرا
تاریخ10 اردیبهشت 1396
جزئیات پروژه
_

جزئیات پروژه :

پروژه حفاري مغزه گیري اکتشافی شامل گمانه هاي زاویه دار به عمق حداکـثر 200متر در شهرستان
ریگان )(1398

پروژه هاپروژه های انجام شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

خانهپروژه هاتماس با مادرباره ما