پروژه های حفاری و مغزه گیری

پروژه حفاري مغزه گیري اکتشافی شامل گمانه هاي قائم و زاویه دار در معدن گرمارود در شهرستان قزوین به
عمق حداکثر 100متر

مشتریکمپانی آسوم
خدمات مشاوره، اجرا
تاریخ9:00 to 16:30
جزئیات پروژه
_

جزئیات پروژه

پروژه حفاري مغزه گیري اکتشافی شامل گمانه هاي قائم و زاویه دار در معدن گرمارود در شهرستان قزوین به
عمق حداکثر 100متر

پروژه هاپروژه های انجام شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

خانهپروژه هاتماس با مادرباره ما