پروژه های حفاری و مغزه گیری

پروژه حفاري مغزه گیري اکتشافی شامل گمانه هاي قائم و زاویه دار در معدن گرمارود در شهرستان قزوین به
عمق حداکثر 100متر

مشتریکمپانی آسوم
خدمات مشاوره، اجرا
تاریخ9:00 to 16:30
جزئیات پروژه
_

جزئیات پروژه

پروژه حفاري مغزه گیري اکتشافی شامل گمانه هاي قائم و زاویه دار در معدن گرمارود در شهرستان قزوین به
عمق حداکثر 100متر

پروژه هاپروژه های انجام شده

خانهپروژه هاتماس با مادرباره ما