پروژه های حفاری و مغزه گیری

پروژه حفاري مغزه گیري اکتشافی شامل گمانه هاي قائم و زاویه دار در معدن گرمارود در شهرستان قزوین به
عمق حداکثر 100متر

کارفرماآقای صادقی
تاریخ1400
متراژ پروژه 500 متر
عمق نهایی 100 متر
جزئیات پروژه
_

جزئیات پروژه

پروژه حفاري مغزه گیري اکتشافی شامل گمانه هاي قائم و زاویه دار در معدن گرمارود در شهرستان قزوین به
عمق حداکثر 100متر

پروژه هاپروژه های انجام شده

خانهپروژه هاتماس با مادرباره ما