پروژه حفاري مغزه گیري اکتشافی
image

پروژه حفاري مغزه گیري اکتشافی شامل گمانه هاي قائم و زاویه دار در معدن جلیل جیرفت به عمق حداکثر 250

کارفرما شرکت راهبر فرایند آریا
تاریخ 1400
متراژ پروژه 1000 متر
عمق نهایی 150 متر
جزئیات پروژه
_

توضیحات تکمیلی

پروژه حفاري مغزه گیري اکتشافی شامل گمانه هاي قائم و زاویه دار در معدن جلیل جیرفت به عمق حداکثر 250

پروژه هاپروژه های در حال انجام

خانهپروژه هاتماس با مادرباره ما