تزریق ( نفوذی – شیمیایی – تراکمی – شکافتی – فشار بالا ) میکروپاییل – تراکم سطح – تراکم دینامیکی – پیش بارگذاری – انفجار – سیستم حرارتی – حفاری و برداشت – استفاده از مواد افزودنی – شمع گذاری – نیلینگ انکراژ – اختلاط عمق خاک ( DSM) – دیوار های زیر زمینی

565
خانهپروژه هاتماس با مادرباره ما